Process-Industri

Process Rening  För :


    VOC flyktiga organiska kolväten,

   

     exempel styren, etanol, flygfotogen

     

     exempel: plastbåts tillverkning, tryckerier på                               plast, lassning lossning av tjockolja, hamnar.


     Luktande föreningar: 

     

     exempel svavelväte, merkaptaner, ammoniak, 

     

    exempel: avloppsreningsverk, djurbesättningar,                       slakterier, livsmedel, kafferosterier osv.Våra teknikerKolfilter :regenerbara, kolet byts efter ca 3-4 år och

engångkol som byts efter ca 6-12 månader


Biofilter: mikrobiell nedbrytning av föroreningar .

Vår teknik baseras på fasta bäddar av biomassa alternativt en bärare av keramisk material som det etableras en biofilm på.


Skrubber:  en vattenskrubber för att skrubba ut hydrofila föreninmgar.